L'obertura de diafragma indica el diàmetre que tindrá l'orifici per on passarà la llum que impactarà a l'element fotosensible; com més gran sigui l'obertura de diafragma, més gran serà la quantitat de llum que podrà passar.

L'obertura de diafragma depèn de cada objectiu i s'indica amb una lletra f seguida d'una / i un número que descriu l'obertura màxima de l'objetiu. Com més petit és el número f, més gran serà l'obertura de diafragma i més lluminós, gran, pesat i car serà l'objetiu. Cada pas completo d'obertura de diafragma deixarà passar el doble o la meitat de llum segons si augmenta o disminueix. Per exemple, una obertura de f/4 deixarà passar el doble de llum que una obertura de f/5.6.

Als objetius zoom es pot donar el cas que tinguin dos números f diferents. Per exemple, un objetivo 18 - 200 mm f/3.5 - f/5.6 especifica que l'obertura màxima de la distància focal de 18 mm és de f/3.5 i de la distància focal de 200 mm és de f/5.6.

A la imatge següent veiem la relació entre el número f i l'obertura real del diafragma. Es pot apreciar, tal i com s'explicava anteriorment, que com més augmenta la f, menor és l'obertura. Començant per l'esquerra, també es pot apreciar que l'àrea de cada una de les circunferències és exactament la meitat que l'anterior.

F-Stops

Sovint les oberturas es mostren en terços de stop o de pas. A la següent taula es mostren els terços de stop on els passos complets de diafragma es mostren en color verd.

F-Stops

Per exemple, podem trobar objetius amb la notació següent: 50 mm f/1.4 que indica que es tracta d'un objetiu de 50 mm de longitud focal amb una obertura máxima de f/1.4. Per motius que veurem més endavant, les objetius més lluminosos (menor número f) també es coneixen com objetius ràpids perquè permeten fer fotos a velocidats més altes.

Més endavant en el curso veurem com utilitzar l'obertura de diafragma amb finalitats creatives per, per exemple, aconseguir fons desenfocats als nostres retrats.